Leden van het Gilde die voor de meestertitel in aanmerking willen komen, kunnen daarvoor een verzoeken indienen bij de secretaris van het Gilde. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een recente portfolio waarin tenminste de praktijkervaring van de laatste twee jaar staat.

De toelatingscommissie bestaat uit tenminste twee meesterparketteurs, een vertegenwoordiger van een van onze vrienden en ons ere-lid Mari Habraken. Muv Mari wisselt de samenstelling van de commissie. De leden van de commissie worden door het bestuur aangewezen. Vertegenwoordigers van onze vrienden kunnen zich op voorspraak aanmelden om aan een zitting van de commissie deel te nemen. Onderdeel van het toelatingsgesprek is het oplossen van enkele praktijkgerichte casussen.